Józefie najwierniejszy

Dzień 15.

Słowo życia:
„Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!»” (J 2, 16)

Józefie najwierniejszy, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Józef najwierniejszy.
Wierność to drugie imię miłości.
Zdrady to współczesna plaga. Mylimy podstawowe wartości. Potrzebujemy przykładu i wstawiennictwa św. Józefa w świecie, który zamiast kontemplacji proponuje narkotyk, zamiast miłości – seks, zamiast uciążliwej odpowiedzialności – egotyczną przyjemność[1].
Prośba „przyjdź królestwo Twoje” jest obecna i skuteczna w Eucharystii, w której Jezus uświęca nas, abyśmy byli wierni Bogu. Bóg jest wierny swoim obietnicom – Jezus pozostał z nami aż do skończenia świata i chce prowadzić nas do nowego życia, którym obdarzył nas na chrzcie świętym. Częsta Komunia Święta pomaga nam w kształtowaniu wiernej miłości.
Módlmy za wstawiennictwem św. Józefa o wierną miłość wobec Boga, bliźniego i siebie samego.

Marek:
Obecność Bożego słowa jest konieczna, aby jak najlepiej poznać treści wiary i ją pogłębiać.
Słowo pełni funkcję pomostu między człowiekiem i wiarą, jest niezbędne, aby oddać Bogu właściwą chwałę. Człowiek zdumiony słowem Boga kontempluje je zawsze z uwagą i w milczeniu.
Józef jako pierwszy przyjmuje wraz z Maryją Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jako pierwszy ogląda Jego chwałę – „chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14). Serce Józefa stoi wiernie na straży Bożego słowa, strzegąc w ten sposób jego integralności. Nie chce bowiem dopuścić, aby zmieszało się ze słowem ludzkim. Pragnie, aby się od niego odróżniało, aby zawsze było czyste i święte.

Św. Jan Paweł II: „Nad pracą Cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef «uczynił». Jednakże w tych osłoniętych milczeniem «uczynkach» Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji: Józef obcował na co dzień z tajemnicą «od wieków ukrytą w Bogu», która «zamieszkała» pod dachem jego domu” (Redemptoris Custos, nr 25).

Papież Franciszek: „W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje «fiat», jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani” (Patris corde, nr 3).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomyśl, jak możesz naśladować wierne serce Józefa w codzienności i we wszystkich relacjach.

 

[1] Por. J. Szymik, Na początku było Słowo, dz. cyt., s. 186.