serce ojca rekolekcje
REKOLEKCJE ZAWIERZENIA BOGU za wstawiennictwem Przeczystego Serca św. Józefa

Na podstawie litanii do
św. Józefa

#5

Podcastów

27 dni

Modlitwy

Podcast #1

SERCE OJCA _ WPROWADZENIE

 

ROZPOCZĘCIE

^
DZIEŃ 1.

Święta Maryjo, módl się za nami

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15)

^
DZIEŃ 2.

Święty Józefie, módl się za nami

„Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17)

^
DZIEŃ 3.

Przesławny potomku Dawida

„Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” (Mk 6, 7)

PODCAST #2 – SERCE CZUŁE

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje

SERCE CZUŁE
^
DZIEŃ 4.

Światło Patriarchów

„Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia” (Łk 11, 30).

^
DZIEŃ 5.

Oblubieńcze Bogarodzicy

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 11).

^
DZIEŃ 6.

Przeczysty stróżu Dziewicy

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 23–24)

^
DZIEŃ 7.

Żywicielu Syna Bożego

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 44–45)

^
DZIEŃ 8.

Troskliwy Obrońco Chrystusa

„I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»” (Mk 9, 7)

^
DZIEŃ 9.

Głowo Najświętszej Rodziny

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).

^
DZIEŃ 10.

Józefie najsprawiedliwszy

„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9)

PODCAST #3 – SERCE POSŁUSZNE

Przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

SERCE POSŁUSZNE
^
DZIEŃ 11.

Józefie najczystszy

„On rzekł do nich: «Kielich mój […] pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował»” (Mt 20, 23)

^
DZIEŃ 12.

Józefie najroztropniejszy

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 9–10)

^
DZIEŃ 13.

Józefie najmężniejszy

„Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach” (Mt 21, 42)

^
DZIEŃ 14.

Józefie najposłuszniejszy

„Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się weselić”. (Łk 15, 22–24)

^
DZIEŃ 15.

Józefie najwierniejszy

„Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!»” (J 2, 16)

^
DZIEŃ 16.

Zwierciadło cierpliwości

„Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się” (Łk 4, 29–30)

^
DZIEŃ 17.

Miłośniku ubóstwa

„Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18, 35)

PODCAST #4 – SERCE PRZYJMUJĄCE

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

SERCE PRZYJMUJĄCE
^
DZIEŃ 18.

Wzorze pracujących

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17)

^
DZIEŃ 19.

Ozdobo życia rodzinnego

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11, 20)

^
DZIEŃ 20.

Opiekunie dziewic

„Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą»” (Mk 12, 29–30)

^
DZIEŃ 21.

Podporo rodzin

„Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18, 14)

^
DZIEŃ 22.

Pociecho nieszczęśliwych

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16)

^
DZIEŃ 23.

Nadziejo chorych

„Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina” (J 4, 53)

^
DZIEŃ 24.

Patronie umierających

„Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!»” (J 5, 8)

PODCAST #5 – SERCE ODWAŻNE

I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. (Amen.)

SERCE ODWAŻNE
^
DZIEŃ 25.

Postrachu duchów piekielnych

„Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie” (J 5, 26)

^
DZIEŃ 26.

Opiekunie Kościoła świętego

„Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał” (J 5, 36)

^
DZIEŃ 27.

JÓZEFA_ZAWIERZENIE

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”(Mt 1, 21-22).

ORGANIZATORZY

Fundacja LUCE powstała z pragnienia dzielenia się Światłem. Zajmuje się wychowaniem, promocją zdrowego trybu życia („W zdrowym ciele zdrowy duch”) oraz edukacją przez sport. Ponadto wspiera projekty rekolekcyjne i ewangelizacyjne, integrujące lokalne społeczności w duchu chrześcijańskiej antropologii i lokalnego patriotyzmu. Prowadzi obiekt sportowy LUCE Arena, kawiarnię LUCE Caffe Cieszyn, domek w górach LUCE Chata oraz wspiera Kluby Sportowe LUCE Bielsko-Biała i LUCE Cieszyn.

Fundacja Gratia Plena utworzona z silnej potrzeby serca. Połączyło nas mocne pragnienie szerzenia kultury Maryjnej. Pokazania innym, że czas z nią spędzony jest niczym spotkanie z najlepszą przyjaciółką. Rozmowa z Matką, która uczy nas bezgranicznej miłości, pokory, bezinteresowności i czystej radości. Jest to styl życia, który pozwala poczuć jego pełnię w każdym aspekcie. Znajdziesz tutaj wspólnotę, modlitewne wsparcie, wartościowe treści i smaczny katolicki content.

GŁÓWNY PARTNER REKOLEKCJI

PATRONI MEDIALNI

Jeśli chcesz wspomóc nasze dzieło w dalszym rozwoju możesz wesprzeć nas wpłacając dobrowolne kwoty na konto Fundacji LUCE, w tytule wpisując:
Darowizna Serce OJCA.

Wypełnij poniższy formularz, aby dostawać od nas najnowsze odcinki rekolekcji, podcasty, rozważania.