Głowo Najświętszej Rodziny

Dzień 9.

Słowo życia:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Głowa Najświętszej Rodziny.
Roli św. Józefa nie można sprowadzać tylko do prawnego aspektu ojcostwa. Był on prawdziwą Głową Świętej Rodziny – „wzorem człowieka «sprawiedliwego» (Mt 1, 19), który w doskonałej zgodzie ze swą oblubienicą przyjmuje Syna Bożego, który stał się człowiekiem i czuwa nad Jego ludzkim dorastaniem”[1].
Józef poświęcił całe swoje życie na służbę Jezusowi i Maryi.
W Modlitwie Pańskiej pierwsza prośba brzmi: „święć się imię Twoje”. Józef uczy nas, jak zapominać o sobie i troszczyć się o większą miłość.
Naśladujmy czułe serce Józefa i dbajmy w pierwszej kolejności o chwałę Bożą!

Marek:
Każde dziecko ma prawo otrzymać miłość matki i ojca, niezbędną dla jego pełnego i harmonijnego dojrzewania. Nie chodzi tylko o miłość ojca i matki oddzielnie, ale także o miłość między nimi, postrzeganą jako źródło egzystencji oraz gniazdo rodzinne, fundament rodziny. W przeciwnym razie dziecko może być zredukowane wyłącznie do chęci jego posiadania.
Serce Józefa uczy nas, że ojciec i matka są „współpracownikami miłości Boga”. Rodzice muszą ukazywać swoim przykładem macierzyńskie i ojcowskie oblicze naszego Pana, miłosiernego Boga, którego celem nie jest udowodnienie nam, że jesteśmy grzeszni, lecz że relacja z Nim jest najważniejszą z ludzkich potrzeb.

Św. Jan Paweł II: „[…] należy przyjąć, że Józef «mocą szczególnego daru Niebios» otaczał Jezusa «całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu ojca». Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą miłością, która ma swoje źródło w Ojcu, «od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi» (por. Ef 3, 15)” (Redemptoris Custos, nr 8).

Papież Franciszek: „Józef z pewnością słyszał, jak rozbrzmiewały w synagodze podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich, a «Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła» (Ps 145, 9)” (Patris corde, nr 2).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Podziękuj za swoich rodziców poprzez modlitwę i konkretny czyn.

[1] Benedykt XVI, Anioł Pański, 18 grudnia 2005.