Troskliwy Obrońco Chrytusa

Dzień 8.

Słowo życia:
„I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»” (Mk 9, 7)

Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Troskliwy Obrońca Chrystusa.
Józef wiele razy ochronił Jezusa bezpośrednio przed śmiercią. Po raz pierwszy już w okresie prenatalnym, kiedy nie dopuścił do ukarania Maryi, a później uciekając do Egiptu przed Herodem, chroniąc Świętą Rodzinę w czasie niebezpiecznych podróży. To wymagało niezwykłego męstwa, poświęcenia i odwagi.
Jezus, który doświadczył w swoim ludzkim życiu czułego serca Józefa, w czasie swojej publicznej działalności pozwolił uczniom zwracać się do Boga: „Ojcze” – Abba, Tatusiu… To wielki zaszczyt dla wszystkich sióstr i braci Chrystusa. Dzięki Jezusowi możemy być „synami w Synu”[1].
Wpatrując się w postać Józefa, odnajdujmy wciąż na nowo Chrystusa, który powiedział: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14, 9).

Marek:
Rodzice chroniący dziecko swoją czułością pomagają mu w pełni rozbudzić i przyjąć zaufanie.
Im większa rodzi się ufność, tym mniejsze jest poczucie lęku. Ojciec, który tak kocha, jest zawsze gotowy do konfrontacji w trudach codzienności, która nie zawsze jest przewidywalna.
Serce Józefa uczy nas, że ojciec prawdziwie troskliwy dostosowuje się do konkretnej sytuacji rodziny, tworzy najwłaściwsze środowisko dla dojrzewania zarówno dziecka, jak i matki. Jest odpowiedzialny i opiekuńczy nie dlatego, że musi być ojcem, lecz dlatego, że kocha.

Św. Jan Paweł II: „Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie «sługą zbawienia». Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że «uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu»” (Redemptoris Custos, nr 8).

Papież Franciszek: „Jezus widział w Józefie czułość Boga: «Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją» (Ps 103, 13)” (Patris corde, nr 2).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Odmów modlitwę Ojcze nasz i podziękuj Jezusowi za to, że możesz mówić do Boga „Ojcze”.

[1] Por. Benedykt XVI, Homilia z 1 stycznia 2013: „Oto, drodzy bracia i siostry, podstawa naszego pokoju: pewność, że w Jezusie Chrystusie kontemplujemy blask oblicza Boga Ojca, że jesteśmy synami w Synu, że dzięki temu na drodze życia jesteśmy tak bezpieczni, jak dziecko w ramionach dobrego i wszechmocnego Ojca”.